Our Family History - Person Sheet
Our Family History - Person Sheet
NameJohan Fredrik Theodor* (Jansson) Janzon 7
Birth5 Sep 1845, Sweden, Stockholm28
MemoAdolf Fredrik församling
Christening6 Sep 1845, Sweden, Stockholm
MemoAdolf Fredrik församling, christen by Löhman. Witnessed by Henning Fredriksson, Sofia Wanselin
Burial1886, Sweden, Uppland, Östhammar
MemoÖsthammar Kyrkogård Extension
Death1 Apr 1886, Sweden, Uppland, Östhammar
MemoDied of gangrene after a leg ulcers issue
OccupationSchoolmaster and chaplain in Östhammar.
EducationTheological-Philosophical degree in 1870 and ordained 22 Dec. 1872
FatherJohan (Jan) Petter Jansson (1820-1902)
MotherJohanna Lovisa Hedlin (1822-1868)
Spouses
Birth25 Feb 1846, Sweden, Uppland, Östhammar29
Christening8 Mar 1845, Sweden, Uppland, Östhammar
Memoförsamling
Death11 Jul 1925, Sweden, Dalsland, Ärtmark
OccupationHousewife
FatherCarl Axel Öller (1812-1873)
MotherSara (Sally*) Wellander (1814-1897)
Marriage23 Sep 1875, Sweden, Stockholm, Adelsö
ChildrenPer Axel* Teodor (1876-1969)
 Thyra* Gurli Amalia (1880-1937)
 Carl Rudolf* Knut (1883-1974)
 Inez* Signhild Maria (1884-1919)
 Minne Elsa* Fredrika (1886-1953)
Notes for Johan Fredrik Theodor* (Jansson) Janzon
In 1868 Theodor Janzon received his High School Certificate, and on 31 January 1870 passed his theology exam. He was Ordained 22 December 1872 and assistant vicar in Östhammar 8 September 1873, and took office in 1874.

Johan was the first of the Swedish Church's priests to join the Godtemplarorden (International Organisation of Good Templars - IOGT). The Swedish chapter was formed on 5 November 1879 in Göteborg.

Theodor struggled with sickness and poverty. The family had 7 children.
Notes for Ida* Emerentia Wilhelmina (Spouse 1)
About 1887 Ida moved to Uppsala, where she established and operated nursing homes for mentally retarded children.

As a widow, and according “family tradition”, Ida moved in with of one of her brothers, who had started a folk museum (hembygdsmuseum) in Bengtsfors.

Loosely translated from Swedish, see article below.

Copy of documents from the Stockholm City archives / Ida Jansson-Öller.

To (Godtemplarorden) IOGT Freemasonry orphanage Directorate, Stockholm

Ester Hildur Charlotta inmate under No 10902

On the advice of several benevolent people, among them Mr Dean et al. l.d. Torén, I hereby humbly ask that my son Per Axel Theodor born 29/8 1876 and my daughter Ester Hildur Charlotta born 8/6 1879 may be listed on the Freemason orphanage. After 10 and a half years of marriage I became a widow on 1 April this year, and thus it left me alone to care for seven children of which the 9 year old Axel is the oldest and the youngest was born on 10 March this year. The incomes from the priest work is 700 Kr in addition to housing, for which the tenant pays 300 Kr annually. With the largest thrift and self-denial, this income has been inadequate for such a large family's upkeep, 3 years ago my husband and I were forced by bankruptcy and have to hand over our house to the creditors. Even though I may possibly still receive an income from the priest fund, I will have to rely on peoples generosity and mercy for additional income, even though the priests payment, is not sufficient to cover a funeral, - and only after this time will I be able and worthy of any support from diocesan fund and ward money. With so many children with daily and hourly responsibility to work and support the family the Executive Board may find the income would not be enough. It has been said to me that children over 8 years of age will only be taken in by Freemason orphanage as exceptions, and there may be a possibility that this may happen, may I ask the Directorate to accept my difficulties and to educate and mentor my oldest child.
I refer Directorate to a letter, that Vicar and Philosopher-Doctor F Flemming in Börsil (?) will send to a member of Directorate.
Mr Chaplain etc. Bergman issued vicar's certificate, children's baptised records as well as medical certificate from a doctor are attached.

Östhammar April 30, 1886

Yours sincerely
Ida Janzon
Born Öller
The widow of Chaplain and assistant Pastor in Östhammar J F Theodor Janzon.


Renskrivning av från dokument från Stadsarkivet i Stockholm /Ida Jansson-Öller

Till Frimurare barnhemmets Direktion, Stockholm

Ester Hildur Charlotta intagen under No 10902

På inrådan af åtskillege välvillige personer, bland dem Herr Domprosten m.m. l.d. Torén, vågar jag i all ödmjukhet härmed bidja att min son Per Axel Theodor född 29/8 1876 och min dotter Ester Hildur Charlotta född den 8/6 1879 måtte blifva upptagna å Frimurarebarnhemmet. Efter 10 ½ års äktenskap blev jag enka den 1ste dennes, och därmed lemnades åt mig ensam att försörja 7 barn af vilka den 9 årige Axel är äldst och det yngsta föddes den 10 de Mars i år. Inkomsterna av prestsysslan här utgör 700 kr. jemte boställe, för hvilket arrendator betalar 300 kr årligen. Med den största sparsamhet och försakelse, hafva dessa inkomster varit otillräcklige för en så stor familjs underhåll, havden min man och jag för 3 år sedan nödgades att genom konkurs öferlemna vårt bo till våra fodringsägare. Föräven den tid jag skall och möjligen får bibehålla inkomsterna af prestgället tilländagått, är jag i det närmaste hänvisad till medmenniskors barmhärtighet i ty öfverskottet af inkomsterna, ge att t.f presterna blifvit aflönade, är ej en tillnärmande tillräcklig för den torftigaste begravning, - och först efter denna tid lärer jag kunna komma i åtnjutning af något understöd från stiftets presterskaps Enke och pupillkassa. Att med så många barn, hvilka dagligen och stundligen taga mig i anspråk, kunna genom att arbete synnerligen bidraga till vårt uppehälle det finner nog Direktionen vara lite utsigt till.
Wäl har det blifvit mig sagde att barn öfver 8 år endast undantagen intages på Frimurare barnhuset, men då det lärer finnas en möjlighet att så kan ske, wågar jag på det bevekligaste bedja Direktjonen behjärta svårigheterna för mig att kunna uppfostra och handleda just mitt äldsta barn.
Jag wågar hänvisa Direktjonen till den skrifvekse, som Kyrkoheden och Filosof-Docktorn F. Flemming i Börsil (?) benäget lofvat tillsända en ledamot af Direktjonen.
Herr Kyrkoherden m.m. Bergman Föreskrivna prestbetyg, barnens dopsedel samt intyg av läkare bifogas.


Östhammar den 30 April 1886

Ödmjukas
Ida Janzon
Född Öller
Änka efter Kommunister och v pastor i Östhammar J F Theodor Janzon.
4, 30
Last Modified 13 Dec 2019Created 2 Jan 2020 by Peder Kristensen
Updated 2 Jan 2020


© Peder Kristensen 2003 - 2020
All Rights Reserved.
In addition to fair dealing as permitted by the copyright law of your country, text and images on the pages of this website are communicated to the public for viewing only. Any commercial use is strictly prohibited. To copy and use them in any way, permission must first be obtained by sending a request using the ‘Contact’ form on this site.